Framställningen av självbilden En kvalitativ studie om hur självbilden påverkas av framställningen inom sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: ABSTRACT I detta arbete kommer det att belysas hur självbilden påverkas av grupper inom sociala medier på facebook. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med några kvinnor från en tjejgrupp på facebook försöka bidra samt förklara hur dessa kvinnor framställer sig själva och hur medlemmarnas självbild påverkas utifrån andras framställning. Följande frågor har vi avgränsat oss till: Hur framställer medlemmarna sig själva i tjejgruppen på facebook? Vad har denna framställning för påverkan på självbilden hos medlemmarna i tjejgruppen på facebook? Den metoden som användes för att utföra studien är en semistrukturerade kvalitativ intervju med 10 kvinnor som är medlemmar i en tjejgrupp på facebook, kvinnorna är mellan 18–43 år. Den semistrukturerade intervju kombinerades med en netnografisk observation, detta gjordes för att få en bättre förståelse av vad intervjupersonerna berättade för oss. Deltagarna som vi intervjuade ansåg sig själva inte vara så aktiva i gruppen, vilket inte resulterade i någon bild i hur de själva framställer sig i gruppen. Däremot utifrån deras berättelser om vad de själva upplevde i gruppen och vad vi kunde se i vår observation kan vi förstå att det finns en tendens hos medlemmarna att göra en förbättrad framställning av sig själva. Detta genom att försöka ge en idealiserad bild om hur bra de har det samt hur framgångsrika de är. Framställningen som gjordes i tjejgruppen påverkade medlemmarna på olika sätt beroende på åldern. De yngre hade mindre analyserande samt reflexivt tänkande. Medan de äldre mer gick åt ett analyserade synsätt och uppfattades inte bli påverkade i deras självbild, men ändå så framkom det att det finns en jämförelse som sker och detta var oberoende på åldern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)