Läsinlärning i grundsärskolan : ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan arbetar med läsinlärning

vad gäller elever med utvecklingsstörning. Studien redogör för deras arbete med

läsinlärningsmetoder, läromedel, individanpassning, pedagogiska hjälpmedel samt vilka

hinder och möjligheter som uppstår.

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet och vilken ses som en

övergripande teori för lärande och utveckling. I studien används kvalitativ

undersökningsmetod där materialet samlades in med hjälp av intervjuer. Det insamlade

materialet analyserades och tolkades utifrån en hermeneutisk ansats.

Resultatet visar att läsundervisningen har stor betydelse för elevernas utveckling och

möjlighet till delaktighet i samhället. Elevernas läsning sågs som en mycket viktig förmåga att

utveckla och som kräver erfarenhet och kunskap. Det blev tydligt när läromedel som finns att

tillgå många gånger inte uppfyller elevens behov. Individanpassningen av läsinlärningen kan

på så sätt försvåras eftersom läromedel inte är utformade på lämpligt sätt. Eleverna på

grundsärskolan behöver konkret material och som pedagogiska hjälpmedel sågs de digitala

verktygen som en tillgång i lärsituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)