men : Manliga sexuella identiteter i tre olika latinamerikanska kontexter."> men : Manliga sexuella identiteter i tre olika latinamerikanska kontexter uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

"Man" utan men : Manliga sexuella identiteter i tre olika latinamerikanska kontexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

Sammanfattning:

Denna studie utgår från hypotesen att det finns en traditionell modell för manlig homosexualitet i Latinamerika. Med studien vill man undersöka ifall modellens mall stämmer överens med de fallen som analyseras. Forskningsfrågorna som styr undersökningen är 1 Hur väljer män som har samlag med män att identifiera sig sexuellt? 2. Vad anses vara ”normalt” inom manliga sexuella sammanhang? Metoden som har använts är positivistisk fallstudie. Studien baseras på nio fall av män som har sex med män och på deras uttalanden – genom intervjuer och studier - om hur de identifierar sig sexuellt. För att ge studien mer validitet har män från olika sammanhang valts ut. Deras anledning samt förutsättningar för att ha sex med andra män varierar från fall till fall – några av dem gör det av eget val och andra gör det i utbyte för pengar. Fem fall från Brasilien, två fall från Dominikanska republiken och två fall från Mexiko har analyserats.

Studien visar att det råder ett mönster bland fallen som går i samma spår som den traditionella modellen, med tre undantag. Framför allt så visar studien att sexuella identiteter inte behöver gå hand i hand med genusroller.

Som slutsats kommer man fram till att olika individer använder sig utav olika strategier för att behålla genusrollen de föredrar, vilken i det här fallet är rollen ”man”, som även definieras som ”normal”. Denna roll ingår i det heteronormativa synsättet, som männen utmanar med sitt beteende men ändå inte förkastar som mall för sin identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)