”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. Studien är utförd med det sociokulturella perspektivet som grund. En växande andel av befolkningen i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Stora grupper kommer från länder där läsning inte spelar speciellt stor roll i människors liv (Lundberg & Reichenberg 2008:25). Flertalet nya svenskar har sökt sig till utbildningen sfi som numera är en del av vuxenutbildningen. Sfi ska kunna erbjuda elever en utbildning av hög kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt öka genomströmningen inom sfi och stödja övergången till kombinationer med andra vuxenutbildningar (SOU 2019:3). Det finns anledning att bedriva ytterligare forskning i syfte att förbättra och effektivisera undervisningen för denna elevgrupp. Analysen av lärarnas perspektiv har resulterat i att skönlitteratur frambringar ökad läslust och motivation till läsning och skapar gemenskap i gruppen när vardagsnära och identitetsstärkande böcker ges inom elevernas proximala utvecklingszon. Detta kräver att urvalet av böckerna sker med djup medvetenhet om elevernas språkliga nivå och förutsättningar utifrån en passande tematik. Resultatet åskådliggör också att relevanta bilder förstärker skönlitteraturen på ett lustfyllt sätt, dock finns det utmaningar i form av möjligheten att följa upp vad varje elev har lärt sig. Resultatet visar också att engagerad bibliotekarie och studiehandledarstöttning är viktiga komponenter i den skönlitterära undervisningen. Sammanfattningsvis visar resultatet att skönlitteratur som pedagogiskt undervisningsmaterial kan förstärka möjligheten att arbeta med de grundläggande målen inom sfi som är höra, läsa, tala och skriva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)