Produkters fortsatta livslängd - En kvalitativ studie om återbruksföretags tre nivåer av cirkularitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Överkonsumtion är ett av alla hållbarhetsproblem i dagens samhälle. I och med detta har återbruk blivit mer efterfrågat och konsumtion av begagnade produkter och reparationsservice ökar. I samband med denna trend blir det populärt för företag att implementera cirkulära affärsmodeller. I affärsmodeller syns de logistiska funktionerna, där ett logistiskt bakåtflöde kan identifieras som en viktig funktion för återbruksföretag. Återbruk är nära relaterat till den cirkulära ekonomin, dock finns det otydligheter kring detta brett definierade begrepp och det saknas och efterlyses en djupare förståelse för de logistiska aktiviteterna i detta ämne. Syfte: Att bidra med en kritisk förståelse för cirkularitet i organisationer inom detaljhandeln som tillhandahåller försäljning, reparation eller redistribution av redan använda produkter. Dessa aktiviteter studeras närmare samt hur de relaterar till ett cirkulärt förhållningssätt. Frågeställningar: Hur relaterar de logistiska aktiviteterna i återbruksföretag till ett cirkulärt förhållningssätt? Vad har kunden för funktioner för återbruksföretag? Metod: Uppsatsen utgick från en kvalitativ forskningsmetod och utfördes via en triangulering av djupintervjuer, observationer samt dokumentanalys. Teori: Processbaserad verksamhet, logistiskt bakåtflöde och värdesamskapande. Slutsatser: Studien visar att återbruksföretag genom deras aktiviteter kan bidra till cirkularitet på tre nivåer, vilket resulterade i modellen Cirkularitet på tre nivåer. Återbruksföretagens processer identifieras som linjära, men effekterna av dessa påverkar cirkularitet på olika nivåer. Återbruksföretagen vill bidra till en mer hållbar omvärld genom att förändra dagens konsumtionsmönster. En aktivitet i denna större process är positionering genom användning av det trendiga begreppet cirkularitet. Vidare visar studien att i dessa aktiviteter fyller kunden viktiga funktioner för hur återbruksföretagen bidrar till cirkularitet. Kunderna har fler roller än som konsument, de tar bland annat över ansvaret för en del av de logistiska aktiviteterna hos återbruksföretagen. Ytterligare en slutsats uppsatsen kommer fram till är att aktiviteter som samarbete identifierats, bland annat lever nyproduktion och återbruksföretag i en form av symbios.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)