Hatkärlek. Hur Facebook påverkar oss i vår vardag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Författare: Annie Hallström; [2013]

Nyckelord: Facebook; kommunikation; roller; hatkärlek; stress.;

Sammanfattning:

Facebook har öppnat upp för ett helt nytt sätt att kommunicera, och de flesta har en åsikt om det, om de använder sig av Facebook eller inte. Olika personer använder Facebook på olika sätt. Syftet med studien är att undersöka hur informanterna upplever att användandet av Facebook påverkar dem i deras vardag. För att uppnå syftet användes metoderna deltagande observation och kvalitativ intervju med sex Facebook - användare. Vid observationerna studeras vad informanterna faktiskt gör på Facebook, medan de i intervjuerna får möjlighet att berätta hur de själva påverkas av Facebook. Resultatet visar att informanterna hade någon form av hatkärlek till Facebook som gör att de både irriterade sig på det samtidigt som de inte kan hålla sig ifrån sidan, vilket är en av studiens viktigaste slutsatser. Informanterna genomskådar även vännernas positiva uppdateringar, vilket går att koppla till Goffmans teatermetafor och människors sätt att spela upp roller för sin publik. Ytterligare en slutsats är att de ser Facebook som ett bra sätt att hålla kontakt med vänner, men samtidigt kan de känna sig stressade över att de loggar in för ofta för att inte tappa kontrollen över nyhetsflödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)