Lyx i recession – En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Lyx i recession - En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadskommunikations- förändringarna inom valda prestigebranscher under en lågkonjunktur för att utvärdera vilka konsekvenser de kan få på det enskilda prestigeföretagets varumärkesvärde. Metod: Studien har använt en abduktiv ansats. Primärdata bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Teorin består av information hämtad från böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt elektroniska källor. Fyra antaganden har formulerats och testats mot teorin och empirin. Teoretiska perspektiv: Studien har utgått från teorier kring Branding, Styrning av lyxmärken, Premium Pricing, Brand Equity, Brand Identity Prism samt resonemang inom Recession marketing. Resultat: Undersökningen har visat likheter och skillnader i respondenternas agerande. Konsekvenserna av deras agerande har indikerat såväl gynnsamma som ogynnsamma effekter på företagets Brand Equity. Utifrån detta har en modell upprättats som illustrerar tre distinkta marknadsstrategier och deras respektive utfall samt påverkan på varumärkesvärdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)