”Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda” : En kvalitativ innehållsanalys om hur gängkriminalitet framställs i massmedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Gängkriminalitet är ett omtalat ämne i massmedier och skapar i många fall uppseendeväckande rubriker. Vi har valt att utföra en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att undersöka hur gängkriminalitet framställs genom ett begränsat urval av artiklar i massmedia eftersom tidigare forskning visar på svagt forskningsengagemang gällande massmedias budskap om brott och social oordning. Vidare undersöks även om och hur kvinnor i gängkriminalitet skildras i massmedia eftersom mannen används som norm inom kriminologin. Konstruktionismen används som vetenskaplig utgångspunkt där det konstateras att begrepp och kunskap är socialt konstruerade och att man därmed inte kan återge bilden av ett föremål på ett objektivt sätt. Resultatet analyseras med begrepp som härstammar från socialkonstruktionistisk teori och dagordningsteorin. Tidigare forskning visar hur massmedier väljer att framställa publikationer efter intressen vilket leder till konsekvenser för både individer och samhälle. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av 14 artiklar publicerade i tre av Sveriges största webbtidningar. Artiklarna har kodats genom ett systematiskt analysschema med tillämpning av fem olika perspektiv/teman. Vi har utgått från forskning kring begreppet gängkriminalitet, normer, massmedias funktion och effekter. Resultatet visar hur massmedia konstruerar bilden av gängkriminalitet genom attribut vilket i sin tur kan påverka allmänhetens verklighetsuppfattning om problemet. Massmedias skildring av gängkriminalitet kan leda till fördomar gentemot både sociala grupper och specifika områden vilket är sammanlänkat med känslor som oro och otrygghet hos allmänheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)