HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. Aktionsforskning är studiens teoretiska grund. Aktionsforskning hör hemma inomden praktiknära forskningen och utgår från professionens egna frågor.Aktionsforskning kan beskrivas som en kritisk samhällsvetenskap med målet attförändra för att förbättra (Kalleberg, 1992). Teorin om praktikarkitekturer haranvänts för att förstå och tolka vad som händer i en viss praktik och hur specifikaarrangemang hindrar och möjliggör praktikens utveckling (Kemmis, m.fl., 2014). Aktionsforskning har även använts som metod. Aktioner har genomförts i syfte attförstå, förändra och förbättra praktiken. I lärarlagets gemensamma reflektioner harförståelsen för praktiken förändrats och nya aktioner har genomförts.Aktionsforskning är i sammanhanget reflektiv, kommunikativ, konstruktivistisksamt tolknings- och handlingsinriktad (Kemmis, m.fl., 2014). Övriga metoder som har använts för insamling av datamaterial är loggbok,trepartssamtal, skriftliga reflektioner samt fokusgruppintervju. Resultatet visar att yrkeskunnandet försäljning och service inom floristyrket inte är verbaliserat på skolan, och därmed svårt att synliggöra för eleverna. Detframkommer att floristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning ochservice i samband med arbetsplatsförlagt lärande påverkas av lärarlagetsutvecklingsarbete. Resultatet visar hur olika lärandepraktiker i skolan och påarbetsplatserna formar varandra, såsom elevers utveckling och lärande, läraresprofessionella lärande och skolledning. I de olika lärandepraktiker som framkommit, framträder relationen mellanhandledare och elev som både hinder och möjlighet för elevens utvecklande avyrkeskunnandet försäljning och service.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)