Utveckla förbättringsunderlag och utöka utnyttjandegraden för en maskincell

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete är utfört på RPC Superfos i Mullsjö och företaget tillverkar plastförpackningar till livsmedelsprodukter runtom i världen. RPC Superfos har ett uppsatt mål att det sammanlagda TAK/OEE-värdet för samtliga maskiner inte skall understiga 76,4 %. I dagsläget ligger många av maskincellerna på ett TAK/OEE-värde över målet, medan vissa ligger under 50 % vilket innebär att målet inte uppnås. Den maskincell som omfattas för projektet har lägst TAK/OEE-värde av samtliga maskinceller i fabriken. Syftet har varit att undersöka varför denna maskin inte uppnår företagets mål med ett TAK/OEE värde på 76,4 %. Efter att ha analyserat data över maskincellens stopp konstaterades att den bidragande orsaken till det låga TAK/OEE-värdet beror på ställtiden. Utifrån detta konstaterande har flera arbetsmetoder som frekvensstudier, intervjuer, SMED och spaghettidiagram använts för att presentera förbättringsförslag. Just ställtiden har valts som ett delmål för att fortsätta processen och genom en överenskommelse med företaget valdes att försöka reducera ställtiden från mediantiden 12h till 7h och detta skulle motsvara 42 % av den totala ställtiden på maskincellen. Metodvalen som tidigare nämnts beskrivs i referensramen och detta har gynnat det fortsatta arbetet med att försöka reducera ställtiden och därmed öka tillgängligheten för maskincellen. Under sju omställningar användes Genchi Genbutsu som arbetsmetod för att skapa en ökad förståelse över processen. Under samtliga omställningarsamlades data in med arbetsmetoden frekvensstudie där ställarnas aktiviteter kategoriserades för att identifiera beläggningen för varje aktivitet. Slutligen användes arbetsmetoden spaghettidiagram för att analysera och dokumentera ställarnas rörelser. 19 förbättringsförslag presenterades för personal på RPC Superfos, 10 utav förbättringsförslagen användes under en avslutande omställning. Resultatet från den avslutande omställningen jämfördes emot mediantiden för en omställning. Resultatet blev att omställningen tog 5 timmar, 10 minuter och 14 sekunder, vilket innebär en procentuell minskning av omställningstiden med 57,5%

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)