Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. Ett år senare avslöjar svenska medier misstänkt penningtvätt i Swedbank och inte långt därefter görs ytterligare rapporteringar om misstänkt penningtvätt i SEB. Ovanligt många kunder hör av sig för att byta bank och bankernas aktiekurser faller till anormala nivåer då både böter och dollarförbud förs på tal. Det förefaller finnas risk för att kundernas förtroende för bankerna avtar i samband med misstankarna.   Denna studie ämnar att undersöka om, och till vilken grad, kundförtroendet påverkas vid en misstänkt finansiell kritisk incident, såsom penningtvätt. Studien undersöker likväl andra faktorer som kan tänkas påverka kundförtroende, med syfte att förstå hur kunder tänker och agerar i relation till sin bankaffär. Studien har antagit både ett interpretativistiskt och positivistiskt angreppssätt, där datainsamling har skett genom en webbaserad enkät medan en beskrivande analysmetod har använts. 79 respondenter deltog i studien, varav den största kundgruppen hade Swedbank som primärbank.   Studiens resultat tyder på att misstankar om penningtvätt inte har nämnvärd betydelse för kundförtroendet, åtminstone inte till den grad att kunden överväger bankbyte. Slutsatser kan även dras om att kunder generellt är passiva i sin bankrelation, både vad gäller val av bank och att stanna kvar i banken. Kunder förefaller dessutom vara mer passiva i sin bankrelation än vad de själva anser sig vara.   Studien utfyller ett forskningsgap inom ämnesområdet, då tidigare forskning gällande ämnet generellt är bristfällig, framförallt vad gäller kundperspektiv i relation till misstänkt penningtvätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)