’’De kan väl annars vara att de vill bestämma, men det är ju inte samma sak som att ha inflytande’’ : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på arbetet med inflytande i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: I denna studie vill vi synliggöra förskollärares syn på arbetet med barns inflytande i förskolan och hur de resonerar kring begreppet inflytande. I den nya läroplanen, Lpfö 18, betonas det vara ett mål att säkerställa barns inflytande i förskolan – till skillnad från tidigare läroplaner där arbetet med inflytande har varit ett strävansmål. Vi vill därför i denna studie synliggöra förskollärares syn på arbetet med barns inflytande i förskolan och hur de resonerar kring begreppet inflytande. På så vis vill vi öka kunskapen om hur arbetet med inflytande i förskolan säkerställs utifrån förskollärarens egen syn på sitt arbete. Genom kvalitativa intervjuer har vi fått olika förskollärares syn på hur arbetet med barns inflytande i förskolan går till. Vi har sedan analyserat intervjuerna utifrån Linda Pallas tolkning av Michel Foucaults maktperspektiv för att ge svar på våra frågeställningar. I analysen synliggörs konsekvensen av förskollärarens styrning och hur detta påverkar arbetet med inflytande. Studiens resultat visar att arbetet med barns inflytande skiljer sig åt beroende på hur olika förskollärare tolkat begreppet inflytande. Samtliga förskollärare var eniga om att inflytande i förskolan är viktigt. I studiens resultat framgår även att förskollärarna finner arbetet mångfacetterat och komplext då det kan vara svårt att ge enskilda barn inflytande i en större barngrupp. De påpekar även att arbetet är svårt när ingen tid till fördjupning kring ämnet finns, vilket enligt dem försvårar arbetet ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)