Att förstå det vi ser – En studie om estetiska lärprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningStudien är en empirisk undersökning med teoretisk bakgrund vars syfte tar avstamp i fyra frågeställningar kringestetiska lärprocesser. I arbetet granskas bland annat varför det är viktigt att tillämpa estetiska lärprocesser, vilkaförutsättningar som krävs för att kunna göra det, anledningarna till varför det inte är en vanligare arbetsmetod och huren serie lektioner med estetisk undervisning tas emot hos en gymnasieklass på det naturvetenskapliga programmet, somsedan tidigare inte har någon större erfarenhet av estetiska lärprocesser. Den empiriska undersökningen består av en kvalitativ fallstudie och tre kvalitativa samtalsintervjuer med lärare somundervisar inom de naturvetenskapliga ämna. Resultatet från samtalsintervjuerna visar på flera försvårande anledningar till att använda estetiska lärprocesser,däribland - tid, nya läroplanen, stress, svårigheter att bedöma, ovana, avsaknad av styrning uppifrån men framföralltbrist på medvetenhet av begreppet, vad det innebär och hur lärande med hjälp av estetisk undervisning kan gå till.Fallstudien visar att ovanan med arbetssättet är stor hos många elever, de varierande momenten upplevdes hos de flestaelever som något positivt trots att det hos vissa är stressande. Tidigare forskning visar att alla människor lär sig på olika sätt och genom att tillämpa estetiska lärprocesser bidrar dettill en demokratisk skola där alla elever har rätt till sitt eget lärande. Det är viktigt att genomföra en kvalitativ estetiskundervisning för att inte hämma eleverna utveckling av kreativitet och fantasi, detta görs bland annat genom samarbetenmellan skolan, samhälle och konstinstitutioner, tillgänglighet för alla elever, undervisning både genom och i konst,frekventa uppvisningar och framträdande, utbildning för lärare och våga ta risker. Kvalitativ estetik undervisningutvecklar ett flertal förmågor och kompetenser hos eleverna så som självförtroende, förmåga att tänka kritiskt ochabstrakt, kreativt och samarbetsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)