”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

Detta är en Magister-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. Landsbygdskommuners svårighet att attrahera och behålla kompetens är beroende av hur väl vi lyckas att implementera dessa flexibla arbetssätt. Landskapet är svårnavigerat. Detta ställer krav på ny aktuell kunskap om lärprocesser så att offentlig sektor framledes lyckas att navigera i dessa mångstridiga arbetslandskap. Studien fokuserar på lärande och den process av förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontors- till distansarbete orsakat av en pandemi. Kunskap om detta är viktig så att offentlig sektor och andra verksamheter kan hantera liknande situationer och öka sin motståndskraft för framtida kriser. Syftet är att undersöka och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom offentlig verksamhet upplever det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontor- till distansarbete. Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsmetod och genom semistrukturerade intervjuer har mönster av transformativt lärande identifierats samt utmaningar och möjligheter som uppstår i denna situation. Det som utskiljer denna studie från tidigare identifierad forskning är att ett transformativt lärandeperspektiv har applicerats på den lärprocess som uppstår i övergången från kontors- till distansarbete inom en offentlig verksamhet. Resultatet bekräftar att det förekommer ett transformativt lärande under en snabb övergång från kontor till distansarbete. Denna studie bekräftar också att teori om transformativt lärande kan tillämpas på en situation såsom en snabb övergång till distansarbete medför och det ger värdefulla insikter i hur framtida kriser kan hanteras och pareras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)