Vilka hållbarhetsdiskurser går att identifiera hos fem olika företag inom verkstadsbranschen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Marika Danielsson; Richen Magbanua Calunod; [2016-05-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Frågeställningen som leder denna uppsats är vilka diskurser kring hållbarhet som går att utläsai hållbarhetsredovisningarna från fem olika företag inom verkstadsbranschen. Syftet medstudien är att kartlägga hållbarhetsdiskurserna samt i och med det se hur företagen tolkarhållbarhetsbegreppet utifrån konstruktionen av deras argument. För att utföra detta använderstudien en metod som grundar sig i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillipsdiskursteori för att analysera diskurserna. Diskursteorin som används baseras i stor del påtolkningen av ord som binds samman, ges mening och bildar en diskurs. Utöver diskursteorin kopplas forskning och teorier från andra forskare till empirin för att få en övergripande bild av de i analysen identifierade diskurserna. Analysen baseras på utdrag ur hållbarhetsredovisningarna och med hjälp av metoden identifieras ord, sedan sammansätts de till en helhet och tolkas. På så sätt har vi lyckatsidentifiera fyra olika hållbarhetsdiskurser. Diskurserna som identifieras i analysen är:1. Innovatören; driven av innovation och utveckling2. Ekonomen; motiverad av ekonomisk vinst och strategiska fördelar3. Superhjälten; värderar ansvar, hjälpsamhet och framhäver sina egna förmågor4. Vårdaren; är engagerad och bryr sig om, visar omtanke i hållbarhetsarbetetStudiens bidrar med att belysa hur hållbarhetsdiskurserna ser ut utifrån företags externa kommunikation. Diskurserna hjälper att se hur företagen vill framstå gällande hållbarhet.Dessutom gör diskursanalysen oss medvetna om våra uppfattningar om hållbarhet, vilket göratt vi kan ta ställning till resultaten av studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)