“Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”. En kvalitativ studie om hur ledarskap kan appliceras i organisationer för att motverka arbetsrelaterad stress i en digital arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Agnes Lorentzon; Nike Lindau; [2019-05-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem och har stor påverkan på mångaföretag. Idag är det “häftigt” att vara upptagen och tillgänglig, vilket är någonting som har gett stor påverkan på människors hälsa. Människor är idag tillgängliga i större delen av dygnets timmar och vila och återhämtning prioriteras bort. Digitaliseringen, i form av exempelvis telefoner och datorer bidrar med mycket gott, så som att många anställda idag kan vara mycket mer flexibla och i många fall ha möjlighet till att arbeta vart och när de vill, men digitalisering bidrar också med en högre arbetsrelaterad stress eftersom att många anställda blir stressade av ständig nåbar- och tillgänglighet. Det traditionella kontoret har tagit nya former och anställda är idag inte bundna till en fysisk plats eller en specifik arbetstid. Dettafenomen har kommit att kallas för “gränslöst arbete”, vilket betyder att privat- och arbetslivflyter ihop och att det kan vara svårt för många anställda att kunna särskilja på dessa två.Studiens syfte är att studera hur chefer/ledare inom transport- och bilbranschen kan arbeta föratt motverka psykisk ohälsa orsakad av digitalisering samt hur digitaliseringen har kommit att påverka hälsan hos de anställda inom dessa branscher. Vidare syftar studien till att studera hur kraven med hänsyn till digitaliseringen har förändrats för både anställda samt chefer påföretag inom transport- och bilbranschen.För att få en djupare förståelse kring ämnet och för att kunna besvara studiens frågeställning har en kvalitativ metodansats använts. Empirin grundar sig på primärdata, som insamlats medhjälp av intervjuer med både chefer och medarbetare på företag inom transport- ochbilbranschen. Den data som insamlats har sedan sammanställts samt analyserats för att sedankunna besvara studiens frågeställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)