Venture Capital - En studie om hur geografiskt ursprung påverkar sannolikheten för en exit

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: David Larsson; Edmond Lorend; [2017-07-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund - För att kunna bygga långsiktigt hållbara företag är det viktigt att nystartadeföretag har möjlighet att få kapital. Många gånger är det svårt för de nystartade bolagenatt få in tillräckligt med kapital då investeringarna kan betyda en stor risk förinvesterarna. På grund av detta har Venture Capital investeringar, det vill sägainvesteringar inom Private Equity gjorda vid ett tidigt skede i nystartade företag enviktig roll. VC-firmorna bidrar inte bara med kapital till de nystartade bolagen utandessutom med kunskap och övervakning.Problem - De som investerat i de nystartade företagen vill ha en avkastning på sinainvesteringar. Den avkastningen kan realiseras genom att göra en exit, som innebär attinvesterarna säljer sin del av bolaget. Tidigare studier har visat på att geografisktavstånd samt ursprung påverkar VC-firmans aktivitet i det nystartade bolagets styrelse. Idenna studie har det undersökts om detta även påverkar sannolikheten för en exit.Syfte - Studiens syfte var att undersöka huruvida VC-firmornas geografiska ursprung, irelation till portföljbolagen, har haft någon inverkan på sannolikheten för en exit.Metod - Studien har genomförts med en deduktiv metodansats. Det innebär attvedertagna teorin använts för att sätta upp hypoteser som sedan testats. Studien ärgenomförd som en kvantitativ studie där data samlats in från databaser och sedan harresultatet tagits fram med hjälp av statistiska verktyg.Resultat och slutsats - Studien har visat på att det geografiska ursprunget för VCpåverkar sannolikheten för en exit. När det gäller exits ökar utländskt VC sannolikhetenför en exit. Resultatet visade sig vara detsamma för datasetet som enbart innehållerIPO:s. Däremot så var inte resultatet från M&A:s statistiskt signifikant. Därför har detinte bevisats att sannolikheten för en M&A påverkas av geografiskt ursprung.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)