Effektivisering av materialflöden och lagerhantering. : En fallstudie på Gislaved Gummi AB.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Abstract: Fallstudiens syfte är att skapa förståelse hur ett fallföretag hanterar sitt material;genom lagerhantering och materialflöde. Målsättningen är att minska de internakostnaderna, minska bristfällig kvalitet, öka användandet av ett genomgående informationssystem samt optimera de materialkvantiteter som företaget dagligen hanterar. Teorin och nulägesbeskrivningen analyseras noggrant för att slutligen sammanställas i ett antal faktorer som innehåller författarnas rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna rangordnas utefter relevans och presenteras tillsammans med de för och nackdelar som implementeringen hade inneburit för fallföretaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)