Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Sammanfattning: Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade Covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset satte snabbt sina spår på byggbranschen och det ledde till vidtagna åtgärder. Lösningen som gick efter folkhälsomyndighetens centralt styrda restriktioner handlar framförallt om att undvika fysisk kontakt och skapa en säker och god fysisk miljö för arbetarna. För att säkerställa en god arbetsmiljö har byggbranschen lagt tonvikten på digital byggproduktion. För att utvärdera effekten av det nya arbetssättet och kunna utveckla dessa studeras den omformade verksamheten i innevarande studie. Syfte & mål: Arbetets syfte är att undersöka hur coronapandemin har påverkat byggbranschens verksamhet under produktionsfasen och vad för inverkan digitalisering har för upprätthållande av byggprojekt. Målet är att belysa för- och nackdelar för att värdera och utveckla befintliga arbetssätt. Problemställning: Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet? Hur möjliggör byggbranschen att arbetsmiljön fungerar för alla som är på plats och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar och restriktioner? Hur har digitala verktyg hjälpt byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin? Metod: Uppbyggnaden av studien grundar sig på litteraturstudier och empiri från en kvalitativ metod. Det användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som förberetts tidigare. Totalt intervjuades fem respondenter med olika yrkesroller inom byggproduktion runt om i Sverige. Slutsats: Coronapandemin har haft förödande påföljder runt om i världen, även inom byggbranschen. Byggföretag har drabbats av leveransförseningar, vilket i sin tur lett till att projekt skjutits upp. På arbetsplatserna har pandemin satt sina spår i form av omorganisering i den dagliga verksamheten för att möta restriktioner och motverka smittspridning. Bland annat har det lagts tonvikt på avstånd, hålla god handhygien och hålla samtliga möten utomhus med möjlighet till avstånd. Slutligen har man lärt sig att utmana de traditionella arbetssätten och fullständigt gått över från fysiska möten till digitala, vilket hos vissa anses ge ett effektivare arbete. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och utvecklat nya digitala verktyg, som Zoom och Microsoft Teams, som kommer användas i stor utsträckning i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)