Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: År 2018 fanns det ett behov av 817 organ i Sverige. Av den svenskabefolkningen är endast 16 procent registrerade i organdonationsregistret. Sverigeanvänder sig av förmodat samtycke. Det innebär att om det inte har framkommitvad patientens vilja varit och det samtidigt inte funnits något som tyder på attpatienten hade en negativ inställning till donation, utgår lagen ifrån att patientenvarit positivt inställd. Grunden till beslut är alltid den senaste viljeyttringen ochom denna är okänd tillfrågas alltid närmaste anhörig om beslut angåendedonation.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser vid beslutom vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem.Metod: En litteraturstudie med kvalitativ studiedesign användes. Artiklarnasöktes i databaserna Pubmed och Cinahl och analyserades utifrån innehållsanalys.Resultat: Det framkom tre huvudkategorier och sju subkategorier i resultatet. Deanhöriga upplevde att informationen som gavs ofta inte kunde tas in och att detvar för svårt att förstå processen. I beslutstagandet försökte de anhöriga finnamening med situationen samtidigt som en del försökte köpa tid genom attsamtycka till donation. Dock framkom det att de anhöriga kände ett bristande stödfrån sjukvårdspersonalen efter beslutstagandet och de efterfrågade uppföljning.Konklusion: Både positiva och negativa erfarenheter upplevdes gällande beslutom vävnads eller organdonation. Resultatet påvisade även ett flertal bristandefaktorer i sjukvården som skulle kunna tas tillvara och förbättra situationen för deanhöriga.Nyckelord: Anhöriga, kvalitativa studier, upplevelser, vävnads- ellerorgandonation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)