Samtal med föräldrar om barns övervikt – skolsköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Skolsköterskors huvuduppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Barn med övervikt är ett växande problem i hela världen. Överviktiga kan leda till olika följdsjukdomar och ett försämrat psykiskt mående i vuxen ålder. Skolsköterskans samtal med vårdnadshavare är en viktig del i att förebygga övervikt. Syfte: Att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. Metod: En kvalitativ studie. Datainsamlingen skedde via mailintervjuer. Sexton skolsköterskor intervjuades med öppna frågor som var kopplade till syftet. Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre kategorier och sex subkategorier. Kategorierna var: Svårigheter att möta föräldrars reaktioner, Insikt skapar förutsättningar för en gemensam plan och stöd till skolsköterskor. Subkategorierna var: Att möta motstånd, Att möta bristande insikt, Att skapa motivation, Att lyfta familjens erfarenheter, att lägga upp en plan tillsammans, Att skapa positiva möten. Konklusion: Samtal kring övervikt möts ofta av starka reaktioner. Att se familjen som helhet på individnivå hjälper skolsköterskorna i mötet. Fördelar är att vara öppen och lyssna på familjens historia och förutsättningar, och prata om hälsa som helhet. Skolsköterskor kämpar för att hjälpa eleven att främja hälsa, det genom att skapa ett bra samarbete med familjen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)