Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. I och med detta har även det demokratiska och offentliga samtalet kommit att förändras. Syftet med uppsatsen är att bidra till en diskussion kring sociala mediers roll för det politiska deltagandet och medborgares möjlighet att delta i det demokratiska, offentliga samtalet. För att belysa detta har vi tagit hjälp av Dahlgrens teorier kring vad den medieteknologiska, demokratiska och politiska utvecklingen inneburit för det medborgerliga engagemanget, Rosanvallons teori om motdemokrati, Barthes teori om myter, Coleman och Blumlers teorier gällande deliberativ demokrati och den offentliga sfären, Milners teori om civic literacy, teorin om agenda-setting samt både Lievrouws och Bennett och Segerbergs teorier kring mobilisering. Uppsatsen visar att politikens individualisering är något som starkt präglar Reklamera, där människor riktar sitt politiska fokus bortom den traditionella partipolitiken. Den visar även att sociala medier får en allt viktigare roll gällande det politiska engagemanget och att Reklamera är en viktig kommunikativ plats för detta engagemang. Uppsatsen visar hur sociala medier blivit ännu ett medel och en arena för medborgare att uttrycka sitt missnöje mot något. Sociala medier bidrar med möjligheter att, på ett mer flexibelt, inkluderande och effektivt sätt än tidigare, mobilisera i syfte att åstadkomma politisk förändring. Reklamera, och liknande initiativ, är exempel på en ny typ av medborgerligt engagemang som påverkar det offentliga samtalet. Kampanjen fungerar som förmedlare av kunskap till medborgarna och skapar därigenom förutsättningar för aktiva och medvetna medborgare. Uppsatsen lyfter Reklamera som ett exempel på en mer generell utveckling vi ser i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)