"När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. Forskning visar att föräldrarnas parrelation har stor betydelse för det lilla barnets psykiska utveckling och hälsa. Trots detta finns ingen formell tradition att bemöta detta problem inom barnhälsovården. Resultatet av studien blev en beskrivning av en terapeutisk process där familjesystemet påverkades av parterapin, på så sätt att föräldrarna kunde stödja varandra bättre i föräldraskapet, när parrelationen upplevdes som tryggare. Detta påverkade även förälder-barnrelationen, upplevde föräldrarna. Paret kunde efterhand prata mer med varandra, uttrycka anknytningsbehov och förstå varandra och sig själva bättre. En tanke som studien gav är att parrelation och föräldrasamarbetes-relation borde ses som överlappande i småbarnsfamiljer. Uppsatsen hoppas kunna bidra till ökad kunskap om att - med barnets hälsa i fokus - arbeta med föräldrar i parterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)