Effektiv logistikplanering : Effektiv logistikplanering på NCC Anläggning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Anläggningsarbeten är vägbyggen, markberedning, grundläggning och finplanering av mark. Dessa arbetsområden är ofta trånga och i de fallen behövs en effektiv logistikplanering. Vid anläggningsarbeten krävs ofta ett samspel med många inblandade parter så som husbyggen där flera aktörer är inblandade, eller som vid infrastruktur där det på arbetsplatsen krävs ett samspel mellan arbetsfordon och övriga trafikanter. Ett anläggningsbygge är flexibelt och eventuella komplikationer i arbetet är ibland svårt att förutse. Leveransplaneringen måste fungera för att produktionen ska fortgå, då är det viktigt att veta hur leveranskedjans olika delar ser ut, samt logistikens betydelse för tidplanen. För att förbättringar ska uppnås vid inköp och leveranser spelar leverantören en nyckel roll. Enligt LEAN-metoden ska det tydligt klargöras för leverantörerna hur arbetet ska gå till med leveranser samt att dessa ska hålla sin del i avtalet. Ett arbete med att införa Just In Time-leveranser minskar mängden av lagrat material på arbetsplatsen avsevärt och 5S-rutiner ger en mer säker och strukturerad arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)