Känslomässiga påfrestningar på medarbetarna vid arbete med ensamkommande flyktingbarn på ett HVBhem

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Studiens huvudsyfte är att utforska HVB-personalens känslomässiga påfrestningar i samband med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn samt att utforska personalens upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö i relation till interaktion med ungdomarna. Studien är baserad på fenomenologisk ansats, med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 10 medarbetare. Resultatet redogör för medarbetarnas upplevelser i samband med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn samt medarbetarnas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö i relation till interaktion med ungdomarna. Enligt resultatet upplevs arbetet med ensamkommande barn som både givande och krävande. Social kompetens upplevs vara den viktigaste kunskapen men även språk- och kulturkompetens betonas. Dessutom lyfts lyhördhet och respekt för andra människor fram som centrala aspekter. Enligt respondenternas utsagor upplevs den psykosociala arbetsmiljön någorlunda stressande. Medarbetarna använder sig av olika copingstategier för att hantera den emotionella påverkan. Studiens slutsats är att arbetet på HVB-hem är psykiskt och emotionellt påfrestande vilket ökar tendensen till psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)