Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

Detta är en Master-uppsats från KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Sammanfattning: Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. En litteraturstudie genomfördes för att samla in information från tidigare studier om kommunikationssvårigheter. Resultatet av litteraturstudien visar att såväl språk som kultur skapar problem i projekt.   Det teoretiska ramverket för denna studie baserades på Spitzbergs modell om interkulturell kommunikationskompetens som säger att faktorer för att uppnå kommunikativ kompetens är motivation, kunskap och färdigheter. Metoden är kvalitativ och bygger på litteraturstudier och intervjuer. Respondenterna har alla ledande roller inom byggprojekt och frågorna handlade om olika situationer som de mött i olika projekt.   Resultatet visar att bristfälliga språkkunskaper bidrar till feltolkningar och kulturkrockar. Exempel på metoder som respondenterna lyfter fram är: översättningsverktyg, visualisering och gemensamt språk. Resultatet visar att metoderna ofta är individuella och att det oftast saknas systematiska metoder för att hantera språkproblem i byggprojekt. Det betyder att individens kompetens är en viktig faktor för att uppnå välfungerande kommunikation i byggprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)