Användning av musik som redskap för språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger på lågstadiet arbetar med musik i språkutvecklande syfte samt varför de gör detta. Jag undersökte hur pedagogerna arbetar när de brukar musik i språkutvecklande syfte samt varför de arbetar på detta sätt. Som metod använde jag mig av en kvalitativ studie i form av observationer av två pedagogers undervisning samt halvstrukturerade intervjuer med samma pedagoger. Jag gjorde 10 stycken observationer av pedagogernas undervisning och en intervju med vardera informant. Resultatet visar att pedagogerna till största del använder liknande sätt att arbeta på utifrån kategorier jag konstruerat, men att dessa sätt kan skilja sig något åt. Pedagogerna framhäver liknande anledningar till varför de arbetar på det sätt som de gör, men viss diskrepans kan skönjas i deras uttalanden. Studien visar att pedagogernas bakgrund i form av utbildning och kontakt med verksamma forskare är betydelsefull för hur de arbetar samt vilka anledningar de anger till sitt sätt att arbeta. Den visar också att hur pedagogerna arbetar grundar sig i deras praktiska erfarenheter och att pedagogernas sätt att arbeta inte har någon utgångspunkt i vetenskapliga teorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)