Öppenhet och tillväxt : En studie om sambandet mellan ekonomisk öppenhet och handel med ekonomisk tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns ett samband mellan ett lands ekonomiska öppenhet och handel med ekonomisk tillväxt. Majoriteten av tidigare studier visar på ett positivt samband mellan handel och ekonomisk öppenhet med ekonomisk tillväxt. Det finns dock också forskare som ifrågasätter detta positiva samband.

För vår analys på området har vi gjort en tvärsnitts-regressionsanalys på 73 länder, för åren 1995 till 2010. Som beroende variabel, i regressionen, har vi använt oss utav genomsnittlig BNP per capita tillväxt. Som oberoende variabler har vi använt oss utav två huvudvariabler, handelsvolym och ett ekonomiskt frihetsindex.

Studien finner att ekonomisk öppenhet har ett positivt signifikant samband med ekonomisk tillväxt. Handelsvolym visar dock ingen signifikant effekt på ekonomisk tillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)