Jakten efter den optimala budpremien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. Genom en deduktiv arbetsmetod analyseras befintliga teorier för att skapa hypoteser om valda variablers påverkan på budpremien. Författarna använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att analysera studiens sekundärdata. Tidigare forskning av olika faktorers påverkan på budpremiens storlek, teorier om motiv till förvärv samt beteendeteori ligger till grund för denna studies teoretiska referensram. Urvalet utgörs av 113 publika förvärv på den svenska-, norska-, och finska marknaden mellan 2003-01-01 - 2017-12-31. Data är inhämtad från Bloomberg och Rephyr. Studien har påvisat ett positivt signifikant samband mellan budpremiens storlek och variablerna landstillhörighet, hotfullt förvärv respektive kontantbetalning (betalningssätt) på den studerade marknaden. För variablerna blockholder och aktiebetalning (betalningssätt) påvisas ett signifikant negativt samband. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 9.8%. I takt med att variabler exkluderas når den justerade förklaringsgraden 13.1%.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)