Rökning läker alla sår?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Här presenteras rökningens påverkan samt allmän kännedom om tobak, vilka risker som förekommer inför operation samt operationssår. Hur patienten bör sköta om sitt operationssår för att hindra uppkomst av infektioner. Sårläkningsprocessen beskrivs och är en betydande punkt för patientens hälsotillstånd. Sjuksköterskans roll redogörs samt problemformulering om hur litteraturstudien valda ämne. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva tobaksrökningens påverkan på sårläkning av operationssår. Metod: En litteraturstudie där tio artiklar analyserats och granskats med SBUs granskningsmall. Resultat: Rökning i samband med operation har visats sig vara en av orsakerna till försämrad operationssårläkning. Patienterna upplever ohälsa relaterat till komplikationer. Operationssårinfektion är det mest förekommande komplikation i samband med rökning och operationssår. Det är ett dilemma som ännu kräver fler studier för att finna en bättre lösning för att minska dessa komplikationer. Emellertid spenderar sjukhus enorma summor och resurs på grund av förlängda sjukhus vistelse och operationssårläkningsomvårdnad. Slutord: Information om konsekvenserna av rökning vid operationssår måste stärkas så att patienterna vet att rökning kan förlänga sjukhusvistelse och sårläkningsprocessen, öka risken för infektioner och andra komplikationer. Relationen mellan vården och patient behöver förstärkas så slutligen patienten kan uppleva hälsa i samband med operation. Sjuksköterskans roll fortsätter genom att undervisa och informera patienter om deras hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)