Konsten att lämna patienten hemma

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. Syftet var att belysa de faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans beslut i fall som rör huruvida patienter ska transporteras med ambulans till sjukhus. Metoden var en litteraturöversikt med en kvalitativ innehållsanalys i tre steg. Resultatet framkom som fyra tema: “Delaktighet, involvering av patient och anhöriga” om vikten av att ha en dialog i sitt beslut, “Ambulanssjuksköterskans kompetens”, hur kompetent man upplevde sig vara för att ta beslutet, “Rädsla att fatta fel beslut”, rädsla för negativa konsekvenser för både en själv och patienten samt “Organisatoriska spärrar”, hur den större organisationen försvårar beslutet. Konklusionen är att det är både inre och yttre faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)