Strategiimplementering i praktiken : En fallstudie av Gnesta kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Frågeställningar: Hur ser processen ut när Gnesta Kommun implementerar

näringslivsprogrammet? Vilka barriärer kan uppstå vid implementeringen av näringslivsprogrammet?

Syfte: Syftet är att beskriva strategiimplementering i kommunal verksamhet på lokal

nivå för att urskilja förbättringspotential.

Metod: Via en kvalitativ forskningsmetodik genomfördes sex semistrukturerade

intervjuer utifrån tre olika perspektiv; lednings, verkställande- och

företagsperspektiv.

Slutsats: Resultatet påvisade en systematisk process med iterativa inslag, som förhöll

sig till ett flertal olika nyckelsteg som den tidigare forskningen presenterat.

Ett flertal barriärer återfanns som härrörde från en bristfälligt formulerad

strategi, som i sin tur medförde en svårbegriplig vision, negativa attityder,

bristfälligt engagemang, förtroende och involvering av aktörer. Gnesta

kommun bör säkerställa att strategin uppfyller samtliga aktörers behov och

därefter upprätta och kommunicera en gemensam vision och målbild i det

fortsatta implementeringsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)