Tillit på den virtuella arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur ledare skapar tillit till nya medarbetare virtuellt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Hilda Niemi; Josefin Wikman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I takt med digitaliseringens framfart ställs krav på organisationer runt om i världen att anpassa sig efter nya förhållanden. Detta har lett till en enorm ökning av teknikbaserade arbetsmiljöer, vilket har skapat ett ökat intresse för ledarskapet och hur ledare kan hantera virtuella team. En av de viktigaste faktorerna för att skapa framgångsrika virtuella team är att bygga upp och upprätthålla tillit, vilket dock anses vara en stor utmaning eftersom medlemmarna inte har någon fysisk interaktion med varandra. Något som dessutom blivit allt vanligare idag är att introducera nya medarbetare redan från start genom virtuella hjälpmedel. Dessutom visar tidigare forskning att nya medarbetarens första tid ofta är förknippad med osäkerhet, vilket bidrar till att den nya medarbetaren har ett stort behov av att känna tillit och trygghet till sin ledare. Studien har identifierat ett forskningsgap gällande tillitsskapande mellan ledare och nya medarbetare på den virtuella arbetsplatsen. Tidigare studier har heller inte utgått från ledarens perspektiv för att skapa en förståelse kring vilka handlingar ledaren utför i syfte att skapa tillit till sina medarbetare. Dessutom finns det bristfällig forskning inom en nationell kontext där språkliga och kulturella skillnader inte är i fokus. Utifrån dessa forskningsgap har följande problemformulering formulerats, vilken ligger till grund för studien: Hur skapar ledare tillit till nya medarbetare virtuellt? Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar och möjligheter ledare har i skapandet av tillit på virtuella arbetsplatser, för att i sin tur ge ledare en medvetenhet om de fallgropar samt den potential som den virtuella arbetsplatsen medför. För att lyckas besvara syftet samt problemformuleringen har sex stycken semistrukturerade intervjuer gjorts med operativa ledare från olika branscher, som alla har erfarenhet av att introducera nya medarbetare virtuellt. Studien visar att den virtuella arbetsmiljön tillför både utmaningar och möjligheter för ledarna när det kommer till att skapa tillit till nya medarbetare. Det mönster som identifierats av resultatet är att de uppgiftsorienterade aktiviteterna tenderar att fungera bra på den virtuella arbetsplatsen. Däremot sker detta i många fall på bekostnad av de relationsorienterade aktiviteterna, vilket hämmar tillitsskapandet. Utifrån detta resultat har tre stycken riktlinjer och rekommendationer tagits fram till virtuella ledare i syfte att bygga upp en starkare tillit till sina medarbetare, varav fokusen ligger på att stärka de relationsorienterade aktiviteterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)