Faktorer som påverkar föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år orsakar influensa stora utbrott av sjukdom där barn och ungdomar drabbas mest frekvent. Vaccin mot influensa ges med avsikt att förhindra smittspridning samt vara samhällsekonomisk lönsam med ett humanitärt utgångsläge. Föräldrars beslutsfattande gällande vaccination av sitt barn kan påverkas av olika faktorer. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som kan påverka föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa. Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar av vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL Complete och Pubmed. Analys av elva artiklar har genererat i teman med underliggande subteman. Resultat: De faktorer som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sina barn var: Ansvar för någon annans liv, att fatta beslut för en annan individ samt skydda sitt barn från ohälsa. Information, betydelsen av information samt vad brist på information har för betydelse. Samhällsdebatt och sociala influenser, hur föräldrar påverkas av media, nyhetsrapportering samt familj, släkt och vänner. Biverkningar, oro för vilka konsekvenser som kan uppkomma av att vaccinera sitt barn. Immunförsvaret-vaccinets och dess effekt, övertygelse om immunförsvarets egen förmåga samt oro för vaccinets påverkan. Tidigare erfarenheter, att relatera beslut gällande vaccination till tidigare upplevda händelser. Diskussion: I diskussionen belyses sjuksköterskans funktion i mötet med föräldrar i processen av att fatta beslut gällande att vaccinera sitt barn. Hur sjuksköterskan kan bemöta dessa föräldrar med en strävan om en individanpassad vård. Resultatet relateras i diskussionen till Callista Roys adaptionsmodell (RAM).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)