Flexibilitet för ökad mångfald och attraktivitet : En studie om arbetstider i byggproduktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande.      Denna undersökning utfördes med syftet att undersöka sambandet mellan flexibla arbetstider och mångfald samt för att ta reda på om flexibla arbetstider kan göra produktionsdelen av byggbranschen mer attraktiv. En nutidsanalys genomfördes i form av två enkätundersökningar där en riktades till tjänstemän på Skanska och en till studenter med byggteknisk inriktning, därutöver utfördes kompletterande intervjuer.       Resultatet visar att de som arbetar produktionsnära är mindre nöjda med sina arbetstider och det nuvarande arbetstidssystemet i jämförelse med de som arbetar på kontor. Det framkom att det både finns könsmässiga och generationsmässiga skillnader beträffande frågor kring flexibilitet i arbetslivet. De som främst ville kunna tillämpa flexibla arbetstider var kvinnor och de födda på 80- och 90-talet. De hinder som framkom vara kopplade till flexibla arbetstider handlade till stor del om kulturer i byggbranschen.     En klar majoritet vill kunna tillämpa flexibla arbetstider vilket pekar på att det skulle kunna vara lönsamt att testa arbetssättet i verksamheten. Då den nuvarande lösningen är att flytta de anställda som önskar en mer flexibel arbetsdag ifrån produktionen till mer kontorsbaserade tjänster pekar detta på att flexibla arbetstider inom byggproduktion skulle kunna bidra till ökad mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)