”Ska vi ha sex?” : En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Titel: “Ska vi ha sex?” - En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”     Författare: Emma Nilsson & Amanda Forsberg   Kurs, termin och år: Examensarbete C-uppsats MK094G, VT19   Antal ord i uppsatsen: 14 241   Problemformulering och syfte: I juli 2018 ändrades sexualbrottslagsstiftningen i Sverige och arbetet med att implementera den så kallade “samtyckeslagen” påbörjades. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att implementera lagändringen och gör detta i form av kampanjen “Av fri vilja”. Idag kämpar olika slags organisationer med att nå fram genom det oändliga kommunikationsbruset där allt fler kanaler och budskap tävlar om människors uppmärksamhet. För att lyckas förändra människors attityder gentemot utvalda fenomen är det avgörande för organisationer att skapa budskap som går igenom bruset, fastnar hos mottagaren, blir ihågkommet och slutligen förändrar mottagarens attityd enligt sändarens önskemål. Studien undersöker hur genus påverkar mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”.   Metod och material: För att effektivt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har det konstruerats fokusgrupper för att undersöka attityder gentemot samtycke före och efter ett stimuli i form av Brottsoffermyndighetens kampanjfilmer “Av fri vilja”. Urvalet bestod av unga vuxna mellan 18-25 år. Deltagarna i fokusgrupperna har sedan fått ta del av en enkät som har undersökt relationen till kampanjens ambassadörer samt i vilken grad budskapet fastnar och blir ihågkommet av mottagarna.   Huvudresultat: Resultatet visade att det finns indikationer för vissa skillnader i hur män respektive kvinnor påverkas av kampanjen. Även om det finns vissa motsägelser gentemot de teoretiska resonemangen så visar resultatet i huvudsak att tidigare medvetenhet om och engagemang för samtycke kan avgöra hur kampanjen tas emot. Detta beror i stor grad på genus då de kvinnliga deltagarna har haft ett större intresse för samtycke än de manliga deltagarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)