Det är okej att vara blyg : En studie om hur pedagoger arbetar med blyga barn i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Författare: Malin Nordström; Rebekka Moisio; [2018]

Nyckelord: barn; förskola; blyg; pedagoger.;

Sammanfattning: Bakgrund: Studien bygger på pedagogers arbete med blyga barn i förskolans verksamhet. Under vår utbildning till förskollärare har vi saknat att ta del av området men även för att fördjupa oss hur tidigare forskning beskriver arbetet kring blyga barn. Skolverket (2016 s 12) menar att barnen ska "utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation". Tystlåtna barn har lättare för att försvinna i mängden och därmed funderar vi på om blyga barn får en chans till att leva upp till läroplansmålet eller förblir osynliga. Syfte: Vårt syfte är att få en bredare förståelse för hur pedagoger arbetar med blyga barn i förskolan. Metod: Fem verksamma pedagoger intervjuades i fyra olika förskolor. Vi kontaktade varje förskolechef via telefon där vi kort beskrev vår studie. Varje intervju spelades in för att i efterhand transkriberas från tal till skrift, detta för att underlätta vår analysprocess. Vi granskade, jämförde och letade sedan efter likheter och skillnader mellan intervjuerna. Resultat: Det visade sig att blyghet är ett vanligt förekommande fenomen i förskolan och att det är pedagogens viktiga roll att ständigt bemöta och stötta blyga barn. Det framgår hur pedagoger upptäcker blyga barn samt hur de arbetar genom flera olika sätt för att stötta dessa barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)