Skattebrott och skattetillägg i ljuset av förbudet mot dubbelbestraffning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Ne bis in idem innebär att en person inte får lagföras eller straffas för samma brott mer än en gång och kallas också dubbelbestraffningsförbudet. Principen finns i Europakonventionen genom artikel 4 i dess sjunde tilläggsprotokoll samt även i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Sverige har två olika skilda sanktionssystem för när en skattskyldig lämnar en oriktig uppgift som skall ligga till grund för bedömningen av rätt beskattning. Den skatteskyldige som lämnat den oriktiga uppgiften kan både påföras skattetillägg och ställas till ansvar för skattebrott för samma oriktiga uppgiftslämnande. Det har sedan länge diskuterats huruvida det svenska skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. År 2009 kom det nya avgöranden från Europadomstolen där domstolen ändrar sin tidigare praxis om när dubbelbestraffning föreligger. Genom Zolotukhin mot Ryssland avgörandet harmoniserade Europadomstolen sin tidigare praxis och konstaterade att dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen skall tolkas som ett förbud mot åtal eller rättegång för ett andra brott då detta härrör från identiska fakta eller fakta som i huvudsak är detsamma. Högsta förvaltningsrätten och Högsta domstolen har tagit ställning till Europadomstolens nya praxis och funnit att den svenska ordningen är förenlig med Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud. Högsta domstolen har i sina senaste avgöranden NJA 2010 s. 168 I och II fastslagit att Europadomstolen genom sin senaste praxis etablerat ett nytt synsätt gällande tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet. Trots Europadomstolens nya praxis är Högsta domstolens bedömning att det saknas klart stöd i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis för att generellt underkänna det svenska systemet med dubbla förfaranden. Högsta domstolens beslut har varit utsatt för kritik och domstolens domslut har väckt debatt. I flera fall har vissa underinstanser valt att inte döma i enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg. Haparanda TR har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen och hittills har ett förslag till dom lämnats av generaladvokaten Pedro Cruz Villalón. Min slutsats är att det svenska systemet med dubbla förfaranden strider mot dubbelbestraffningsförbudet i Europakonvention. Rättsläget har förändrats sedan Europadomstolen har harmoniserat sin tidigare praxis och klarlagt vad som anses vara samma brott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)