Internprissättning och immateriella tillgångar - En analys av rättslig reglering och prissättningsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om internprissättning, som är prissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap och är idag viktigt ämne inom skatterätt. Det har kommit att bli en av de viktigaste skattefrågor för multinationella företag och skattemyndigheter världen över. I uppsatsen presenteras läsaren för internprissättning som ämne och därefter beskrivs den rättsliga regleringen i form av framför allt armlängdsprincipen men också prissättningsbesked till viss del. Den beskriver också de riktlinjer som är framtagna för att underlätta tillämpningen av armlängdsprincipen. Uppsatsen fokuserar också till stor del på immateriella tillgångar, som är ett särskilt problematiskt område inom internprissättning. Det beror på att dessa tillgångar ofta är svåra att definiera och att värdera samt att det inte alltid är lätt att fastställa hur ägarstrukturen ser ut. Syftet med uppsatsen har dels varit att ge läsaren en introduktion till internprissättning som problemområde med beskrivning av hur och varför den sker och vilken rättslig reglering som är relevant. Dessutom, och framför allt, har syftet varit att undersöka hur väl armlängdsprincipen reglerar internprissättning och hur väl de fem prissättningsmetoderna fungerar som vägledning vid prissättning av immateriella tillgångar. Ett mål har också varit att om möjligt identifiera den metod som är bäst lämpad för dessa tillgångar. En slutsats angående armlängdsprincipen som kunde dras var att den på egen hand sällan är enkel att tillämpa. Under arbetet med uppsatsen kunde denna slutsats anas, med tanke på behovet av OECD:s riktlinjer. Slutsatsen angående prissättningsmetodernas förmåga att underlätta prissättningen av immateriella tillgångar är att aktuell transaktion får avgöra vilken metod som bör användas och att det inte går att identifiera en enda metod som är överlägsen de andra i dessa situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)