Hållbarhetsredovisning : En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företagen. Lagändringen, som berör cirka 1600 svenska företag, ska få företagen att visa mer öppenhet och därmed visa vilka effekter de har på omvärlden. Skandaler och kriser i världen resulterar i ökande krav och förväntningar på att företag ska bli mer ansvarstagande. Hållbarhetsredovisningen ämnar till att hjälpa företagen att dels driva en mer hållbar verksamhet och dels förmedla informationen till intressenter. Hållbarhet är ett aktuellt ämne och innebär stora utmaningar för företagen vilket lagändringen syftar till att bemöta. Därav lyder studiens forskningsfråga: hur påverkar lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) stora företags hållbarhetsredovisning? För att svara på forskningsfrågan har vi utgått från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Vi har genomfört en empirisk studie med både besöksintervjuer och telefonintervjuer med sex respondenter som är ansvariga för hållbarhetsredovisningen på företag som i lagens mening klassas som stora. Dessutom har vi intervjuat tre revisorer som arbetar både med granskning och rådgivning av hållbarhetsredovisning. Studien visar att de största företagen troligtvis inte kommer påverkas av lagändringen då de redan hållbarhetsredovisar tillräckligt utförligt. De mindre av de företag som berörs av lagen och de företag som inte är börsnoterade kommer antingen behöva utveckla eller starta upp en hållbarhetsredovisning. Många respondenter upplever att en utmaning i och med hållbarhetsredovisningen är att kvalitetssäkra informationen. Studien visar att revision av hållbarhetsredovisning hade varit fördelaktigt för att bemöta utmaningen, vilket inte är lagstadgat. Eftersom externa krav och förväntningar ökar är det viktigt att företag integrerar hållbarhet i verksamheten. Studien visar att eftersom allt fler företag kommer behöva upprätta en hållbarhetsredovisning kommer även hållbarhetsarbetet att drivas på, vilket i sin tur leder till en mer hållbar utveckling

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)