Från glass ceiling till glass cliff i Sverige - en myt eller ett fenomen? : En kvantitativ studie om heterogeniteten i svenska bolagsstyrelser

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnors representation i styrelsen har varit en aktuell fråga som länge diskuterats i det svenska samhället och om det borde införas en kvoteringslag. Sverige är ett av de mest jämställda länder Europa, trots det finns markanta gap i kvinnors representation bland de ledande positionerna. Glass cliff-fenomenet antyder att kvinnor anlitas till ledarskapspositioner i osäkra förhållanden, vilket kan förklara den underrepresentation som existerar hos styrelsen. Vi frågar oss själva om glass cliff-fenomenet kan appliceras på kvinnliga ledamöter i den svenska kontexten. Syfte: Studiens syfte är att undersöka om ett glass cliff-fenomen existerar bland bolag noterade på OMX Stockholm inom small, mid och large-cap kategorin. Metod: Longitudinell studie med en deduktiv ansats där teorin testas mot studiens hypotesprövning. Urvalet består av 86 förlustföretag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2010 och 2018. Slutsats: Från resultatet fann vi att det inte existerade ett glass cliff-fenomen bland de svenska börsbolagen på small, mid och large-cap kategorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)