Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. Utgångspunkten för denna studie var att utifrån ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv undersöka hur människors möjligheter till naturkontakt i ett naturreservat kan utvecklas. För att uppnå detta valdes ett naturreservat i Skåne som fallstudie, där områdets sociala värden, miljökvaliteter, hinder och utvecklingspotential undersöktes genom platsbesök, intervjuer, studier av litteratur och kartor, samt bild- och textobservation. Resultatet visade att naturreservatet idag används i relativt liten utsträckning av allmänheten, vilket kan bero på att området är otillgängligt, inte möter människors behov eller att människor inte känner till platsen. De mer använda delarna av naturreservatet är en väg som leder in i området, tre stenbrott och en del av en bokskog som finns nära en större väg och det är framförallt för jakt, ridning, promenader med hund, terrängkörning, fester, olika arrangerade gruppaktiviteter samt för utflykter, som det används. I naturreservatet finns ett antal miljökvaliteter, såsom biologisk mångfald, vatten, estetiskt tilltalande natur, vild natur, utblickar, allmänningar och kulturhistoriska lämningar. En slutsats från materialet är att området stödjer aktiviteter och miljökvaliteter i naturreservatet som kan bidra till hälsa, välmående och ett miljöengagemang genom främjandet av lek, samvaro och sociala relationer, pedagogik och kunskap om skog och miljö, fysisk aktivitet, andlig inspiration, återhämtning från stress och genom att skapa meningsfullhet. För att ytterligare främja människors möjligheter till positiv kontakt i naturreservatet föreslås en ökad framkomlighet genom stigar som leder fram till olika naturupplevelser, tydliga parkeringsplatser, sociala samlingspunkter och informationsskyltar om områdets miljökvaliteter. Emellertid behöver ett antal ekologiska, geologiska och kulturhistoriska bevarandevärden på platsen tas i beaktande vid ett genomförande av förslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)