"Varför får man bara ta beigt papper?" : Barns aktörskap i ateljén

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. Vi ser barn som kompetenta och sociala individer som genom erfarenheter och möjligheter kan utveckla, utnyttja sitt aktörskap i förskolans ateljémiljö. För att uppnå vårt syfte har vi observerat två förskolor för att kunna se om barn har möjlighet till att ta egna initiativ i ateljén. Vi observerade situationer utifrån ett observationsschema där vi kategoriserade barns initiativtagande i möjlighetssituationer där barnet, pedagogen och rummet var viktiga faktorer. Vi observerade även när barnen förhindrades att ta eget initiativ. Vi har också fotograferat delar av ateljén för att med stöd av bilder kunna titta på bland annat åtkomlighet av material för barn. Vi kom fram till att barnen gjorde aktiva val, samt erbjöds möjligheter, för att utöva och utveckla sitt aktörskap. I många situationer har barnens aktörskap visat sig genom att barnen exempelvis fått komma med åsikter och blivit hörda. Där av har de kunnat påverka sin situation i ateljén.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)