DÄROM TVISTA DE LÄRDE En kvalitativ innehållsanalys av socialtjänsten, tingsrätten och hovrättens bedömningar om vårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att studera socialtjänstens, tingsrättens och hovrättens bedömningar av vårdnadsfrågan, i fall där hovrätten ändrat tingsrättens beslut gällande vårdnad. Studien avsåg att undersöka vilka omständigheter som uppmärksammades i de olika bedömningarna, hur bedömningarna skiljer sig åt i enskilda ärenden samt hur barnets bästa framträder i bedömningarna. Studiens empiri utgjordes av sex olika fall där hovrätten ändrade tingsrättens beslut gällande vårdnad, varav varje fall utgjordes av en hovrättsdom, en tingsrättsdom och en vårdnad-, boende och umgängesutredning från socialtjänsten. Studien utgick från en kvalitativ design och en kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera innehållet i de valda bedömningarna. Studien fann att socialtjänsten, tingsrätten och hovrätten baserar sina bedömningar på omständigheter som rör föräldrarnas föräldraförmåga, föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets behov. Bedömningarna skiljer sig på så vis att aktörerna värderar omständigheterna olika, till följd av exempelvis olika krav på samarbete och att omständigheterna förändrats över tid. Avseende barnets bästa visade resultatet att aktörerna i de flesta bedömningar nämner barnets bästa men att barnets perspektiv och vilja saknas i majoriteten av bedömningarna. Resultatet fann även att barnen i majoriteten av fallen betraktades som objekt, där barnets bästa bedömdes utifrån generella föreställningar om barns behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)