Pillerpolitiken

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Portugal och Sverige har en diametralt motsatt syn på hur narkotikapolitik bör utformas. Portugal är det första landet i EU som avkriminaliserat droger för personligt bruk. Sverige å andra sidan har en restriktiv och prohibitionistisk strategi. Uppsatsen ger en djupare beskrivning rörande de bägge ländernas narkotikapolitik, med tyngdpunkt på de nu aktiva handlingsprogrammen och reformerna. Uppsatsen jämför och diskuterar de polemiska strategierna med hjälp av teori rörande policyutvärdering och sociologisk teori kring stigmatisering. Avslutningsvis kan uppsatsen konstatera att de båda politiska linjerna har fördelar och nackdelar, men att de båda länder också skulle kunna tjäna på ett ökat informationsutbyte och problemlösning med nya perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)