"Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. Den tredje och sista situationen handlar om mobbarens pappa som kommer arg till förskolan och kräver att vi inte ska låta hans dotter leka med det barn som blir mobbat. När jag vill boka in ett möte för att reda ut vad som har hänt är han inte intresserad av det och det gör mig frustrerad. Jag kommer utifrån mitt dilemma att reflektera kring begreppet demokrati, värdegrund, makt, normen, kamratkulturer, konflikthantering och mobbning.

Den metod som jag har valt i mitt arbete är essäskrivande där jag har möjligheten att reflektera och undersöka min erfarenhet och mitt handlande ur olika perspektiv och på så vis få ny kunskap.

De teoretiska perspektiven i min essä har jag funnit bland annat hos Rauni Karlsson, Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi, Love Nordenmark, Maria Rorén, Ann-Marie Markström. William Corsaro, Annika Löfdahl, Arne Maltén, Margareta Carlander, Jesper Juul, Helle Jensen, San Olweus, Gabriella Ekelund och Anna Maria Dahlöf. Alla inspirerande för mina undersökningar. Min undersökning kommer att utgå ifrån tre frågor: Vad innebär det att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor när ett barn exkluderas? Hur kan vi på förskolan bemöta barn som medvetet exkluderar andra? Hur använder vuxna sin makt och hur påverkas barnen och verksamheten av detta? Hur kan pedagoger arbeta med konflikthantering i barngruppen?

Under skrivandets gång har det dykt upp nya reflektionsområden som har gett mitt dilemma andra perspektiv. Detta skedde till exempel när jag utgick ifrån värdegrundsfrågor och i slutändan hamnade i begreppet mobbning. Att förändra situationen för de två barnen i gruppen har varit drivkraften i mitt skrivande men jag vet inte om de kommer att leka tillsammans i framtiden. Jag som pedagog har fått ny kunskap så att jag kan känna mig säkrare i mitt handlande när jag möter utanförskap i barngruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)