Inskolning och integrationsarbete i mångkulturell förskola

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Vårt arbete har fokus på integration samt inskolningsprocesser i mångkulturella områden och hur verksamma förskollärare beskriver att arbetet fungerar. Forskningen som används i arbetet belyser hur viktigt det är att i förskolan besitta ett interkulturellt förhållningssätt. En pedagog bör ta hänsyn till familjernas tidigare erfarenheter och upplevelser samt deras nuvarande livssituation. Ljunggren (2018) beskriver vikten av att pedagogerna på förskolan arbetar medvetet och aktivt för att goda samt tillitsfulla relationer ska byggas. Många familjer har upplevt trauman på sin väg till Sverige. Familjerna behöver få veta och känna att förskolan inte är en myndighet som ska granska dem utan den står för barnens trygghet, kontinuitet i vardagen och lek utifrån ett barnperspektiv med barnens perspektiv i fokus. Vårt syfte med studien har varit att ta reda på hur integrationsarbetet ser ut i mångkulturella förskolor samt hur förskollärare upplever att inskolningsprocessen fungerar i det mångkulturella området de arbetar i. I vår studie använde vi oss av kvalitativ forskningsmetod i form av gruppintervjuer via digital plattform. Nio förskollärare från totalt fyra olika förskolor belägna i mångkulturella områden ingår i studien. Studiens resultat visar att verksamma förskollärare upplever att inskolningsprocessen i mångkulturella områden innebär att det inte enbart är ett barn som ska skolas in. Flera vårdnadshavare har begränsade erfarenheter kring vad förskolans syfte är och hur verksamheten ser ut. För förskollärarna i mångkulturella områden är det under inskolningsprocessen extra viktigt att lägga ett stort fokus även på vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas förståelse för förskolans verksamhet är viktig för att kunna få ett bra samarbete med hemmet och således kunna skänka trygghet till barnet. Förskollärarna redogör i studien för vilka strategier och tillvägagångssätt de använder sig av för att kunna integrera hela familjen i förskolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)