Att bedöma andningsfrekvens-en del i en säker vård.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Att observera och bedöma patientens vitalparametrar inklusive andningsfrekvens geren överblick av patientens tillstånd. Sjuksköterskan ansvarar för att bedöma och följa upppatientens tillstånd och agera vid eventuell försämring. En avvikande andningsfrekvens är ofta dettidigaste tecknet på en förändring i patientens tillstånd och kan vara ett tecken på att patientenförsämras. Tidigare forskning visar att andningsfrekvens är den vitalparameter som inte alltid mätsoch orsakerna till detta har varit bland annat bristande kommunikation, bristande utbildning imetoder för observation och hög arbetsbelastning. Syfte: Syftet med denna studie var att belysahur sjuksköterskan observerar och bedömer andningsfrekvens hos patienter på en onkologiskvårdavdelning samt vilka faktorer som påverkar bedömningen. Metod: För att besvara vårt syftevaldes kvalitativ metod med induktiv ansats. Studien genomfördes med semistruktureradeintervjuer där sex sjuksköterskor på en onkologisk vårdavdelning intervjuades. Resultat: Analysenav insamlat material resulterade i tre kategorier med åtta underkategorier. Metoder för observation,specifika tecken i bedömningen och bedömning i ett helhetsperspektiv beskrivs i kategorinflerdimensionell bedömning. Diagnos, hälsotillstånd under vårdtiden och patientens medverkanbeskrivs i kategorin patientens tillstånd och slutligen beskrivs arbetsmiljö samt rutiner ochsamarbete i kategorin omgivning. Slutsatser: Resultatet visar att bedömning och observation avpatientens andningsfrekvens påverkas av omgivning, patientens hälsotillstånd och teamarbetet mellan yrkeskategorier. Resultatet visar även på nyttan av införandet av bedömningsinstrumentetNEWS2.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)