Arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Hanna Hichri; Yvonne Tobiasson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnet arbetsterapi Svensk titel: Arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke – en kvalitativ intervjustudie. Engelsk titel: Occupational therapists perspective on occupational therapy in a stroke-unit for persons with cognitive impairments after stroke – A qualitative interview study Författare: Hichri Hanna; Tobiasson Yvonne Datum: 2014-01-14 Antal ord: 7660 Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är en av de största orsakerna till att människor drabbas av funktionsnedsättningar och avlider i västvärlden. Ca 65% av alla strokedrabbade upplever någon form av funktionsnedsättning och 84% vårdas initialt på en strokeenhet. Syftet: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning på strokeenhet. Metod: För att besvara uppsatsens syfte användes kvalitativ metod där datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta arbetsterapeuter där materialet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Huvudtemat i resultatet Arbetsterapeuten på strokeenhet – kompetent, anpassningsbar och frustrerad visar att kunskapen gällande arbetsterapeutens uppdrag på strokeenheten är bristfällig hos övriga yrkeskategorier inom vården. Arbetsterapeuterna upplevde en kollision avseende det perspektiv man arbetade efter där bedömning leder till intervention. Ofta fick arbetsterapeuterna anpassa sig till förutsättningarna. Trots detta kände sig arbetsterapeuterna både unika, uppskattade och missförstådda. Arbetsterapeuterna beskrev även en känsla av hög kompetens och duglighet. Slutsats: Arbetsterapeuterna beskriver känslan av att ha en unik roll i teamet på strokeenheten då de ser till hela individen. Arbetsterapeuterna uttryckte även en känsla av att inneha en hög kompetens gällande kunskapen om kognition och sin yrkesroll överlag. Kunskapen och förståelsen för arbetsterapeutens arbete med bedömningar och rehabilitering gällande kognition är dock bristfällig. Mer forskning i ämnet efterfrågas därför. Sökord: Arbetsterapi, kognition, stroke, strokeenhet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)