Enkätstudie om gymnasieungdomars attityder till stark musik

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

Sammanfattning: Bakgrund: Tinnitus och ljudkänslighet är symptom som tycks öka bland ungdomar. En förklaring kan vara att ungdomar tillbringar allt mer och längre tid i bullriga miljöer utan att använda hörselskydd. Syfte: Syftet med studien är att jämföra gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till olika självupplevda hörselsymptom samt med avseende på variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet. Metod: Enkätstudie på 281 gymnasieungdomar i åldrarna 15-19 år, om deras attityder till stark musik. Enkäten bygger bl.a. på frågor och påståenden från Youth Attitude to Noise Scale, Health Belief Model och Theory of Planned Behavior. Resultat: Personer med permanent tinnitus hade mer negativa attityder till stark musik än de som inte hade det. Även självupplevda hörselsymptom relaterade till ljudkänslighet hade ett signifikant samband med mer negativa attityder till stark musik. Tillsammans förklarar de oberoende variablerna permanent tinnitus och frågorna om ljudkänslighet 17,4% av variationen i attityder till stark musik. De psykologiska variablerna norm, riskmedvetenhet och risktagande förklarade 40,8% av variationen i attityder till stark musik. Tillsammans med hörselsymptomsvariablerna permanent tinnitus och ljudkänslighet förklarades 48,0% av variationen i attityder. Slutsatser: De psykologiska variablerna i vår undersökning förklarar mer av ungdomarnas attityder till stark musik än vad de självupplevda hörselsymptomen gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)